image banner
Nghị định 92/2021 của Chính Phủ: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp và Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19
Ngày 27/10/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Trong Nghị định này có một số thông tin chính như sau

Đối với Doanh nghiệp

1.  Giảm 30% thuế TNDN năm 2021: bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021

Anh-tin-bai
 

2. Giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

- Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

- Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí.

Anh-tin-bai

3.  Miễn tiền chậm nộp phát sinh năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp phát sinh lỗ kỳ thuế năm 2020.

Anh-tin-bai

 

Đối với Hộ, cá nhân kinh doanh

Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021 tại địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021.

Anh-tin-bai

Nghị định 92 có hiệu lực thi hành đồng thời với ngày có hiệu lực của Nghị quyết 406 (ngày 19/10/2021).

 

                                                                      Chi cục thuế khu vực Sông Lam II

THÔNG BÁO
Đăng nhập