image banner
Đền ông Hoàng Mười hoạt động trở lại vào 31/10 tới nếu tình hình dịch bệnh Covid -19 tiếp tục được kiểm soát

Ban quản lý Đền ông Hoàng Mười cho biết: Đền ông Hoàng Mười sẽ mở cửa hot động tr li vào ngày 31/10/2021 (ngày 26/9 ÂL) nếu tình hình dch tiếp tc được kim soát.

Anh-tin-bai

Đền Ông Hoàng Mười nm địa phn làng Xuân Am, xã Hưng Thnh, huyn Hưng Nguyên, tnh Ngh An. Theo ghi chép, đền được xây dng vào năm 1634, t thi hu Lê. Tri qua lch s, đền b phá hu. Năm 1995 đền được xây dng li, gi tr thành điểm du lịch văn hóa tâm linh ni tiếng ca tnh Ngh An.

            Sau mt thi gian Đn ông Hoàng Mười (Ngh An) phi tm thi đóng ca để thc hin công tác phòng chng dch Covid -19. Đến thời đim hin này tình hình dch bnh cơ bn được kim soát, c nước bước vào giai đon mi thích ng an toàn vi dch bnh, Ban quản lý Đền Ông Hoàng Mười d kiến s m ca hot động tr li vào ngày 31/10/2021 (ngày 26/9 ÂL).

Lưu ý: Nhân dân và du khách v hành hương, chiêm bái, sinh hot văn hóa tâm linh ti Đền phi thc hin nghiêm thông đip 5K, có giy xét nghim âm tính theo quy định (kèm theo giy t tùy thân). Vì s an toàn ca bn thân, gia đình và xã hi, BQL Đền mong nhn được s phi hp tt ca Nhân dân và du khách, không ch quan, lơ là và cùng chung tay đẩy lùi dch bnh Covid 19.

Ban quản lí di tích Đền ông Hoàng Mười

THÔNG BÁO
Đăng nhập