image banner
Giảm 30 % tiền thuê đất năm 2021 cho Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19
Ngày 25 tháng 09 năm 2021, Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 nhằm hỗ trợ một phần khó khăn cho người thuê đất. Các nội dung chính trong Quyết định như sau:
Anh-tin-bai

Ảnh minh họa

  1. Về đối tượng áp dụng:

    Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

    Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

  2. Mức giảm tiền thuê đất

          Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với người thuê đất; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có).

3.Hồ sơ giảm tiền thuê đất

- Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 của người thuê đất (theo Mẫu kèm theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg).

- Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

4. Thời hạn nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ về cơ quan thuế quản lý chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

 

Chi cục thuế KV Sông Lam

THÔNG BÁO
Đăng nhập