image banner
Hội đồng nhân dân huyện Hưng Nguyên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HƯNG NGUYÊN

 

1.     Bà Nguyễn Thị Thơm– Chủ tịch HĐND huyện

2.    Ông Trương Văn Thiền - Phó chủ tịch HĐND huyện

3.     Ông Trần Phong Mỹ– Trưởng Ban kinh tế- xã hội HĐND huyện

4.    Bà Nguyễn Thị Hải Yến– Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện

HĐND huyện Hưng Nguyên là cơ quan quyền lực Nhà nước ở huyện, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân huyện bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân huyện và trước cơ quan nhà nước trung ương.

      * Chức năng:

    + Chức năng quyết định. Chức năng này thể hiện ở việc thực hiện quyền quyết định của hội đồng nhân dân qua các nghị quyết, cụ thể như quyết định về biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, pháp luật ở địa phương; quyết định về các biện pháp xây dựng địa phương vững mạnh trên các mặt kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng chính quyền, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân. Từ đó, đòi hỏi hội đồng nhân dân cần chú ý đến sự hài hoà giữa việc bảo đảm tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật, đồng thời phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân địa phương.

   + Chức năng giám sát việc thực hiện pháp luật, nghị quyết của hội đồng nhân dân và các cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, toà án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.

   * Nhiệm vụ:

   + Trong lĩnh vực kinh tế:

   - Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; chủ trương biện pháp về xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác xã và kinh tế hộ gia đình ở địa phương.

    - Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công và biện pháp phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế ở địa phương, bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các cơ sở kinh tế theo quy định của pháp luật;

   - Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; quyết định các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; giám sát việc thực hiện ngân sách đã được hội đồng nhân dân quyết định;

   - Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông, thủy lợi và biện pháp bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật;

   - Quyết định biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu và gian lận trong thương mại.


+ Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống:

 - Quyết định các biện pháp và điều kiện cần thiết để xây dựng và phát triển mạng lưới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy hoạch chung;

  - Quyết định các biện pháp bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện để phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dực thể thao tại địa phương;

   - Quyết định biện pháp giữ gìn, bảo quản, trùng tu và phát huy giá trị các công trình văn hóa, nghệ thuật, di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh theo phân cấp;

  - Quyết định biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương;

  - Quyết định biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh; chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình;

  - Quyết định biện pháp thực hiện chính sách ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, những người già và gia đình có công với nước; biện pháp thực hiện chính sách bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, cứu trợ xã hội, xóa đói - giảm nghèo.

  +Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường:

  - Quyết định biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân ở địa phương;

  - Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển tại địa phương theo quy định của pháp luật;

  - Quyết định biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt ở địa phương;

  - Quyết định biện pháp thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm, ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng tại địa phương, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

  + Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội:

  -Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và quốc phòng toàn dân; bảo đảm thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, xây dựng lực lượng dự bị động viên, thực hiện nhiệm vụ hậu cần tại chỗ, chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với các lực lượng vũ trang nhân dân ở địa phương; biện pháp kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh;- Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; biện pháp đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương.

  + Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo:

  - Quyết định các nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đối với vùng đồng bảo dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng có nhiều khó khăn.

  - Quyết định biện pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo theo quy định của pháp luật.

    + Trong lĩnh vực thi hành pháp luật:

  - Quyết định biện pháp bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của mình ở địa phương;

  - Quyết định biện pháp bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân;

  - Quyết định biện pháp bảo vệ tài sản, lợi ích của Nhà nước, bảo hộ tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương;

  - Quyết định biện pháp bảo đảm việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

    + Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính:

  - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của UBND, Trưởng ban và các thành viên khác của các ban của HĐND, hội thẩm nhân dân của tòa án nhân dân cùng cấp; bãi nhiệm đại biểu HĐND và chấp nhận việc đại biểu HĐND xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu theo quy định của pháp luật;

  - Bỏ phiếu tin nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu;

  - Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định, chỉ thị trái pháp luật của UBND cùng cấp, nghị quyết trái pháp luật của HĐND cấp xã;

  - Giải tán HĐND cấp xã trong trường hợp HĐND đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân, trình HĐND cấp tỉnh phê chuẩn trước khi thi hành;

  - Thông qua đề án thành lập mới, nhập, chia và điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương để đề nghị cấp trên xem xét, quyết định./.

 BBT (TH)

Tin khác
THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trương Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com