image banner
Hưng Nguyên: Tăng cường công tác thu Ngân sách nhà nước và thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2023
Ngày 10/2/2023, UBND Ban hành Chỉ thị Về việc tăng cường công tác thu Ngân sách nhà nước và thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2023
Anh-tin-bai

Thu ngân sách nhà nước có vai trò rất quan trọng trong việc tạo nguồn lực để Phát triền kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm Quốc phòng, An ninh và nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, thu Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người tham gia BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Do đó, công tác thu Ngân sách Nhà nước và thu BHXH, BHYT cần phải được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đảm bảo thu đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Dự báo tình hình kinh tế huyện nhà năm 2023 có những khởi sắc, tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến thu ngân sách như: Tình hình kinh tế thế giới có tác động đến kinh tế trong nước, tạo áp lực về chi phí đầu vào sản xuất; giảm đơn hàng xuất khẩu; sức ép lãm phát, tỷ giá lãi suất tăng. Tình hình dịch bệnh, thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến hộ kinh doanh ngừng nghỉ nhiều, doanh nghiệp không có việc làm dẫn đến số thuế phát sinh ít, khó khăn về tài chính, kinh doanh thua lỗ, không có khả năng chi trả. Các công trình xây dựng trên địa bàn chưa phát sinh nghĩa vụ nộp thuế do đang trong giai đoạn ưu đãi đầu tư; nhiều chính sách thuế mới được sửa đổi, bổ sung có ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn thu Ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, năm 2023 cũng là năm có nhiều điểm mới trong triển khai chính sách pháp luật về BHXH, BHYT cần có sự vào cuộc của hệ thống chính trị, nhằm bảo đảm chính sách an sinh xã hội đến với người dân một cách đầy đủ, chính xác, cũng như hoàn thành các chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT theo chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện Đảng bộ. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu hoàn thành vượt mức dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 2023 góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các Phòng, Ban, Ngành cấp huyện và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

I. Tổ chức đồng bộ, hiệu quả các biện pháp để hỗ trợ sản xuất kinh  doanh, phấn đấu đạt mục tiêu về tăng trưởng kinh tế và hoàn thành dự toán năm 2023 về thu Ngân sách nhà nước, BHXH, BHYT theo quy định: 

1. Các Phòng, Ban, Ngành cấp huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị: Triển khai thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp  tục cải thiện mạnh mẽ tạo môi trường đầu tư, thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân  kinh doanh mở rộng quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

 2. Chi cục Thuế, BHXH huyện: 

Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân các xã, thị,  tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn Pháp luật về chính sách thuế, chính sách BHXH, BHYT nhằm giúp các tổ chức, cá nhân tiếp  cận chính sách kịp thời, có hiệu quả và đúng mục đích. Hướng dẫn, hỗ trợ doanh  nghiệp sử dụng các giao dịch điện tử trong khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện  tử, đồng thời triển khai, khuyến khích doanh nghiệp, hộ cá nhân sử dụng hóa  đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và nộp các hồ sơ BHXH, BHYT qua giao  dịch điện tử tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp, người dân trong thực hiện  nghĩa vụ với nhà nước. 

BHXH huyện thực hiện các giải pháp tăng nhanh và tăng bền vững người  tham gia BHXH, BHYT theo quy định. Tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan,  đơn vị sử dụng lao động và mọi tầng lớp Nhân dân về việc xử lý đối với các  hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT theo quy định tại Điều  214, Điều 215, Điều 216, Bộ luật hình sự năm 2015. 

II. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, nợ đọng BHXH, BHYT : 

 

Anh-tin-bai

1. Chi cục Thuế: Chỉ đạo quyết liệt công tác thu, khai thác các nguồn thu,  tăng cường quản lý thuế và chống thất thu; rà soát đánh giá những yếu tố ảnh  hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, làm rõ những  khoản thu chưa đạt có tiềm năng; đề ra các giải pháp cụ thể để kiến nghị với  UBND huyện chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp thực hiện. 

1.1. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Phòng, Ban, Ngành, UBND các xã,  thị rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách: Kiểm soát để thu đúng,  thu đủ, kịp thời các khoản Thuế, Phí, Lệ phí và các khoản phải thu khác vào  Ngân sách Nhà nước theo quy định... Phối hợp tốt với Kho bạc Nhà nước, các tổ 

chức tín dụng trong việc cung cấp, trao đổi thông tin theo quy định của Luật  Quản lý thuế để thu hồi nợ thuế thông qua tài khoản của các Doanh nghiệp, cá  nhân nợ thuế. Đối với các khoản nợ các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh nợ

đọng thuế kéo dài thì thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp  luật. 

1.2. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài nguyên và Môi trường,Trung tâm cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Thu hồi tiền thuê đất và tiền cấp quyền sử dụng đất còn nợ đọng đối với các tổ chức, hộ gia đình.  

1.3. Tăng cường công tác kiểm tra thuế: 

- Tập trung kiểm tra tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại  điện tử. Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định. Đối với các trường hợp gian lận, trốn thuế, tùy theo mức độ vi  phạm trên cơ sở kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế sẽ chuyển kiến  nghị khởi tố và hồ sơ vi phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để thực hiện điều  tra, xác minh theo quy định.  

1.4. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống gian lận thương mại:Tăng  cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin với Công an huyện để kịp thời phát hiện,  điều tra, xử lý các vụ việc trốn thuế, gian lận thuế, mua bán hóa đơn trái phép... 

1.5. Kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác bán, cấp hóa đơn lẻ: Ngăn chặn  tình trạng hợp thức hóa chứng từ gây thất thu Ngân sách Nhà nước. Tiếp tục  theo dõi đôn đốc thực hiện các biện pháp quản lý sau khi thực hiện đề án “Niêm  phong đồng hồ tổng các phương tiện do xăng dầu trên địa bàn huyện”. 

1.6.Tiếp tục phối hợp với đơn vị được ủy nhiệm thu thuế: Triển khai thực  hiện có hiệu quả công tác Quản lý thu thuế đối với cá nhân kinh doanh, nộp  thuế theo phương pháp khoán thông qua tổ chức ủy nhiệm thu. 

1.7. Phối hợp cung cấp thông tin dữ liệu liên quan đến các tổ chức, cá nhân  do cơ quan thuế quản lý cho cơ quan BHXH để thu hồi nợ đọng BHXH và phát  triển người tham gia BHXH trên địa bàn góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Kinh  tế - xã hội của huyện. 

Anh-tin-bai

2. Bảo hiểm xã hội huyện: 

- Tập trung quyết liệt đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT tại các tổ chức, cơ  quan, doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với các Phòng, Ban, Ngành liên quan  thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT; 

- Tăng cường chức năng thanh tra chuyên ngành: Đóng BHXH theo quy  định của Luật BHXH và quy định khác của pháp luật có liên quan; - Chủ trì, cung cấp thông tin tuyên truyền cho Trung tâm văn hóa, thể thao  và truyền thông huyện tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, định  kỳ công khai danh sách các doanh nghiệp chấp hành tốt và các doanh nghiệp  còn nợ đọng BHXH, BHYT.

III. Các Phòng, Ban, Ngành có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ngành  thuế và BHXH trong việc cung cấp thông tin, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm  minh các hành vi vi phạm pháp luật về thuế và BHXH, BHYT, trong đó: 1. Kho bạc Nhà nước Hưng Nguyên: 

- Phối hợp với Cơ quan thuế và đơn vị nhận ủy nhiệm thu trong công tác  thu thuế; kịp thời thực hiện trích 1% số thuế giá trị gia tăng để nộp ngân sách  trên mỗi lần cấp phát khi các nhà thầu thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản  qua kho bạc nhà nước theo đúng quy định; 

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính huyện, cơ quan BHXH, các cơ quan  đơn vị hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước thực hiện kiểm tra, đối chiếu và trích  chuyển kinh phí tham gia BHXH, BHYT đảm bảo kịp thời, không để nợ đọng.  

2. Các ngân hàng trên địa bàn: Phối hợp cung cấp thông tin cho Cơ quan  quản lý thuế liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của tổ chức, cá nhân và phối  hợp với Cơ quan quản lý thuế trong việc thực hiện biện pháp cưỡng chế theo  hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trên cơ sở pháp luật thuế hiện  hành, phối hợp với cơ quan BHXH trong việc buộc trích tiền từ tài khoản của  người sử dụng lao động để nộp tiền BHXH, BHYT. 

3. Công an huyện: Phối hợp với Chi cục Thuế; trao đổi thông tin, tăng  cường chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến lĩnh vực thuế như  các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, lừa đảo, chiếm đoạt tiền thuế, mua bán sử dụng trái phép hóa đơn. Điều tra, xử lý kịp thời, theo quy định đối với các hành  vi phạm tội liên quan đến lĩnh vực thuế, hóa đơn. Phối hợp với các Phòng, Ban,  Ngành và Uỷ ban nhân dân các xã, thị triển khai thực hiện các biện pháp phòng,  chống buôn lậu, gian lận thương mại.  

Phối hợp với BHXH huyện trong việc kiểm tra các đơn vị sử dụng lao  động có dấu hiệu vi phạm pháp luật BHXH, BHYT.  

4. Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện: 

Công khai danh sách những doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ về thuế,  BHXH và những doanh nghiệp không có ý thức chấp hành pháp luật thuế, BHXH,  gian lận, chây ỳ, nợ thuế, BHXH lớn. Phối hợp với Chi cục Thuế, BHXH huyện thực  hiện tốt việc tuyên truyền pháp luật về Thuế và BHXH, BHYT.  

5. Bưu điện huyện: Chỉ đạo cán bộ phối hợp chặt chẽ với Công chức phụ trách quản lý thuế địa bàn, đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin để thực hiện tốt công tác thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán do Chi cục Thuế ủy nhiệm thu và phát triển đối tượng  

tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong việc cung cấp thông tin, số liệu  để phục vụ công tác chống thất thu thuế đối với các hoạt động liên quan đến đất  đai, khoáng sản. Đôn đốc các doanh nghiệp, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ nộp  thuế, nộp BHXH, BHYT theo quy định trước khi làm các thủ tục để cấp mới,  cấp lại: Quyết định giao đất, Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất...,  

7. Các Phòng, Ban, Ngành: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có  trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế, BHXH huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ thu Ngân sách nhà nước và thu BHXH, BHYT. Các đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế, thu BHXH, BHYT với Chi cục Thuế,  BHXH huyện, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả và thường  xuyên phối hợp rà soát, điều chỉnh các vướng mắc cho phù hợp. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác  thu ngân sách trên địa bàn. Nâng cao trách nhiệm phối hợp với Chi cục Thuế trong  công tác quản lý và khai thác nguồn thu ngân sách, chống thất thu thuế. Kịp thời  tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý thu thuế và tạo điều  kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ cơ quan thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Anh-tin-bai

Phối hợp với BHXH huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách  BHXH, BHYT thông qua các hệ thống truyền thanh của cấp xã, cấp xóm, hội  nghị trực tiếp… cho nhân dân nắm bắt được đầy đủ ý nghĩa nhân văn, lợi ích đạt  được để tích cực tham gia; Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách  BHXH, BHYT cho nhân dân và Cán bộ, công chức, người hoạt động không  chuyên trách thuộc thẩm quyền quản lý.

Tải về

Kiều Hoa (Tổng hợp)

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com