image banner
Hưng Nguyên: Triển khai Kế hoạch Tổ chức thực hiện tiêu chí Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về Huyện nông thôn mới năm 2023
UBND huyện Hưng Nguyên vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức thực hiện tiêu chí Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về Huyện nông thôn mới năm 2023
Anh-tin-bai

Theo đó, năm 2023 có 18/18 (100%) các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Phấn đấu tổng số điểm của các chỉ tiêu về tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt từ 90 điểm trở lên; Phấn đấu tổng số điểm của từng chỉ tiêu về tiêu chí Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên; Trong năm 2023 không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Để đạt được mục tiêu này, UBND huyện yêu cầu Việc triển khai nội dung của Kế hoạch này phải đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả bám sát các nội dung của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021, Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ Tư pháp và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Việc triển khai thực hiện phải gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường dân chủ ở cơ sở, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và xây dựng huyện nông thôn mới; xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thị trấn văn minh đô thị trên địa bàn huyện

Qua đó nhằm mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về xây dựng huyện; xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng huyện, xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời Đánh giá thực trạng tiếp cận pháp luật, tiếp cận thông tin của người dân để có giải pháp thúc đẩy, nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin, tiếp cận pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở

 

Tải về

 

Kiều Hoa ( TH)

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com