image banner
Hưng Nguyên: Triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hưng Nguyên năm 2023
Thực hiện Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, UBND huyện xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại địa phương
Anh-tin-bai

 

Theo đó, UBND huyện yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành quy định về thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền của địa phương; Bảo đảm công bố đầy đủ, kịp thời, công khai minh bạch các thông tin về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC; Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định TTHC; kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC; Thường xuyên rà soát quy định, TTHC để phát hiện và đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định TTHC không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Qua đó, triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC nhằm nâng cao chất lượng cải cách TTHC trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; Mở rộng sự tham gia giám sát của người dân đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước; Tăng cường trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC của các cấp, các ngành; Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các phương án đơn giản hóa TTHC đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua. 

 

Tải về

 

Cổng TTĐT

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trương Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com