image banner
Đăng nhập
Hưng Nguyên sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Hưng Nguyên giai đoạn 2021- 2025

Anh-tin-bai

Tham dự có các đồng chí trong Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Hưng Nguyên giai đoạn 2022 – 2025.

Anh-tin-bai

Nửa nhiệm kỳ qua UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Trong đó tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập  đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, giới thiệu những gương điển hình thoát nghèo tiêu biểu nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, vươn lên của người nghèo. 

Anh-tin-bai

Đồng thời tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 1.038 lượt người là cán bộ, công chức làm công tác giảm nghèo cấp xã; bí thư, xóm, khối trưởng, đại diện chi hội đoàn thể ở cấp khối, xóm. Đến nay, qua 2,5 năm thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững với tổng vốn giao: 9.936,67 triệu đồng và huy động nguồn lực khác được gần 3,181 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ huyện Hưng Nguyên đã thực hiện vận động hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 63 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 3.074 triệu đồng.

Anh-tin-bai

Trong 3 năm thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo, huyện Hưng Nguyên đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo từ 2.28% năm 2021 giảm còn 1,87%  năm 2022, kế hoạch năm 2023 giảm còn 1,57%. Các chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, học sinh nghèo được quan tâm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện tốt công chính sách ưu đãi cho hộ nghèo.  Tính đến hết tháng 10 năm 2022, đã có 579 lượt hộ  nghèo được vay ưu đãi, với số tiền 48,752 tỷ đồng ; Công tác mua, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo được triển khai thực đầy đủ, đúng đối tượng: Toàn huyện đã hỗ trợ, cấp phát 3.597 lượt thẻ BHYT cho người nghèo và người cận nghèo. Đảm bảo 100% người nghèo được hỗ trợ BHYT hàng năm. Triển khai thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, trong năm 2022  toàn huyện đã hỗ trợ cho 3.256 lượt hộ nghèo, hộ chính sách xã hội với số tiền 528 triệu đồng, 6 tháng đầu năm 2023 đã hỗ trợ cho 1.932 lượt với số tiền 311 triệu đồng.

Anh-tin-bai

  Cùng với đó, UBND huyện Hưng Nguyên cũng thực hiện tốt kết quả Các dự án, tiểu dự án thành phần của Chương trình như: Dự án Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá các chương trình. Và các tiểu dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; Cải thiện dinh dưỡng; Phát triển giáo dục nghề nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn; Hỗ trợ việc làm bền vững; Giảm nghèo thông tin; Truyền thông giảm nghèo đa chiều; Nâng cao năng lực thực hiện chương trình.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề khó khăn trong việc thực hiện các dự án và tiểu dự án; Công tác tuyển sinh các lớp đào tạo nghề còn gặp nhiều khó khăn...

Anh-tin-bai

Phát biểu và kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Hà, - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023- 2025 như: Quán triệt tuyên truyền nâng cao nhận thức giảm nghèo bền vững; Tập trung lãnh đạo chỉ đạo học tập quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh cung như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện và nhân rộng các phong trào, mô hình giảm nghèo hiệu quả về thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững. Đổi mới và đa dạng công tác tuyên truyền, vận động theo hướng thiết thực, cụ thể phù hợp với nhu cầu tiếp nhận của từng nhóm đối tượng trên địa bàn; Nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai ở lại phía sau”.Tăng cường kiểm tra, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Phát hiện và kiến nghị, xử lý kịp thời những sai phạm trong quá trình thực hiện; đề xuất kiến nghị những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Chương trình./.

Nguyễn Hạnh

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com